อาหารประเภทใดที่จะใช้ออกเป็นซะกาตฟิตเราะห์ ? และจำนวนเท่าใด ?

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: จำนวนข้าวสารฟิเราะห์
Previewจำนวนข้าวสารฟิเราะห์

ถาม อาหารประเภทใดที่จะใช้ออกเป็นซะกาตฟิตเราะห์ ? และจำนวนเท่าใด ?

ตอบ บรรดาอาหารที่มีระบุในหะดีษไม่มากนัก เช่น อินทผาลัมแห้ง(ตะมัร) องุ่นแห้ง (ซะบี๊บ) ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ห์ เป็นต้น ที่ดีสุดที่บรรดาสาวกใช้ออกซะกาตฟิตเราะห์ คือ อินทผาลัม เพราะมันเป็นทั้งอาหาร ยารักษาโรค และของหวาน


สำหรับ มนุษย์ทั้งคนจนและคนรวย ดังนั้น สองอิหม่ามคือ มาลิกและอาหมัด บอกว่า การออกซะกาตฟิตเราะห์ด้วยอินทผาลัมดีประเสริฐกว่าอาหารประเภทอื่น ๆ แต่ถ้าไม่มีอาหารประเภทดังกล่าว ก็ให้ใช้อาหารหลักของประเทศนั้น ๆ อย่างประเทศไทยก็เป็นข้าวสาร ออกซะกาตฟิตเราะห์


สำหรับจะออกข้าวชนิดใดนั้นขอแนะนำว่า ถ้าปกติเรารับประทานชนิดใดก็ให้ออกเป็นชนิดนั้น และถ้าจะออกข้าวชนิดที่ดีกว่าก็จะเป็นการดี แต่ไม่ควรออกชนิดที่คุณภาพต่ำกว่าที่เคยรับประทานปกติ


ส่วนจำนวนนั้นตามหลักฐาน ให้ออก 1 ศออ์ คือ 4 มุด(ทะนาน) ต่อคน หากจะชั่งเป็นน้ำหนักก็ประมาณ 2.7 กิโลกรัม และถ้าจะออกให้เกินกว่านี้เช่นถุงละ 3 หรือ 5 กิโลกรัมก็ได้ ส่วนที่เกินนั้นกลายเป็นบริจาคทานธรรมดาไป

 

 

 

 

 

 

 

hot.muslimthaipost.com